Potrebuje SAV transformáciu ústavov na v.v.i.?

Potrebuje SAV transformáciu ústavov na v.v.i.?

Poslaťod Matej Stano » 22. Júl 2015 12:54:32

Návrh zákona o verejných výskumných inštitúciách (v.v.i.) zostal visieť kdesi v legislatívnom procese. Aj preto, lebo sa v ňom objavili „vylepšenia“, proti ktorým akademická obec nahlas zaprotestovala. Odzneli pritom aj hlasy, že lepšie žiaden zákon, ako zákon zlý. Na druhej strane počúvame, že taký zákon SAV potrebuje, aby sa mohla ďalej rozvíjať.
Máme pocit, že otvorená diskusia o tom, či prechod na v.v.i. môže našim ústavom priniesť niečo pozitívne, alebo je to iba „povinná jazda“, ktorú treba absolvovať bez pádu a veľkých očakávaní, zatiaľ na pôde SAV neprebehla. Debata, v ktorej by si vymieňali predstavy samotní vedeckí pracovníci. Naša iniciatíva sa rozhodla poskytnúť priestor na takúto diskusiu. Dúfame, že si nájdete čas sformulovať svoje názory a oponovať argumentom kolegov. A že to prispeje k lepšiemu pochopeniu rôznych motivácií a postojov ľudí, pre ktorých je budúcnosť vedeckého výskumu na ústavoch SAV najvyššou prioritou.
Matej Stano
Administrátor
 
Príspevky: 2
Registrovaný: 02. Júl 2015 13:34:57

Re: Potrebuje SAV transformáciu ústavov na v.v.i.?

Poslaťod Matej Stano » 02. Dec 2015 22:03:26

Ako prvý príspevok uvádzame komentár Dr. Iždinského, ktorý na naše požiadanie napísal ešte v lete tohto roku.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Prečo podporujem transformáciu SAV
K. Iždinský, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Transformácia – optimálny model
Transformácia pre mňa bola (a je?) jedinečnou a historickou príležitosťou zmeniť charakter SAV, ktorý sa kedysi formoval v celkom inej dobe a v podmienkach, ktoré sa principiálne líšili od tých dnešných.
Podľa môjho názoru, pre SAV by bola optimálna transformácia SAV ako celku na verejnoprávnu inštitúciu, ktorá vo verejnom záujme vykonáva výskum a zabezpečuje rozvoj vedy na Slovensku.
- Mala by mať nárok získavať verejné zdroje na plnenie vedeckých a výskumných úloh, vrátane inštitucionálneho financovania. Výška inštitucionálneho financovania by závisela od výsledkov akreditácie, ktorá by bola jednotná pre všetky potenciálne subjekty požadujúce inštitucionálnu podporu (SAV, VŠ, príp. rezortné a súkromné výskumné organizácie).
- Organizácia by bola principiálne nezisková, ale do určitej miery by mohla vykonávať aj podnikateľskú činnosť, pričom by potenciálny zisk po zdanení reinvestovala do hlavnej činnosti, resp. do svojho rozvoja.
- SAV by mala mať kreačnú právomoc, aby mohla zriaďovať svoje ústavy a špeciálne pracoviská s vlastnou právnou subjektivitou a vyčleňovať im určitý majetok ako aj rozdeľovať medzi nich získanú inštitucionálnu verejnú podporu.
Táto podoba SAV ide oveľa ďalej ako v súčasnosti preferovaný tzv. „český model“ t.j. rozpočtové P SAV a ústavy ako v.v.i.. Presun SAV zo štátnej do verejnej sféry je (bola) príležitosťou realizovať historickú zmenu. Pokiaľ by sa financovanie SAV (možo aj celej vedy) oddelilo od štátneho rozpočtu a jeho výška by sa garantovala zmluvou resp. zákonom, SAV by sa mohla ako celok pretransformovať na jednu v.v.i. Táto by dostala do vlastníctva všetok majetok a sama, vybavená kreačnou právomocou, by rozhodovala komu, ho zverí do správy. Potom by už nezáležalo na tom, koľko v.v.i. vytvorí, žiadne ESO by tu nestrašilo a štát by nemusel uvažovať, aká má byť minimálna veľkosť organizácie, ktorej zverí majetok.
Hlavný a nespochybniteľný dôvod pre takúto zmenu je, že výskum sa robí pre verejnosť a určite nie pre vládu, polčas rozpadu ktorej je niekedy kratší ako 4 roky. Aj keď si to politickí činitelia neradi pripúšťajú, verejnosť tu bude aj vtedy, keď súčasní vládcovia odídu do histórie. Navyše, keď chceme mať SAV dôsledne apolitickú, tak musíme hľadať iný spôsob zabezpečenia jej existencie, ako ho vkladať do rúk aktuálnych politických elít.
Dlho sme boli presviedčaní, že štát na nič také nepristúpi a že sa to nedá. V tejto súvislosti nedávno podpísaná Stabilizačná zmluva medzi SAV a Slovenskou republikou dáva dobrý dôvod na prehodnotenie tohto postoja.
Škoda, že tento koncept sa v podmienkach SAV z rôznych dôvodov nedostal na verejnú diskusiu. Myšlienka zabezpečiť financovanie SAV inak, ako cez vlastnú kapitolu v štátnom rozpočte bola natoľko radikálna a politicky „sebevražedná“, že nik, s ambíciou úspešne prejsť voľbami do P SAV, si ju netrúfol osvojiť resp. ani len nahlas vysloviť.

Trochu histórie
Ústavy AVČR sa od 1.1. 2007 po 7 ročnej príprave pretransformovali na verejné výskumné inštitúcie. Malo to svoje racionálne dôvody a tak sa touto myšlienkou začalo prirodzene zaoberať aj vedenie SAV.
Za oficiálny začiatok nášho procesu transformácie možno podľa môjho názoru považovať 2. apríl 2008, kedy sa uskutočnilo spoločné zasadnutie P SAV a VS SAV, na ktorom sa rozhodlo o príprave dvoch materiálov z ktorých jeden mal byť interný - obsahujúci analýzu konkrétnych krokov a možných dopadov transformácie na ústavy resp. vedné disciplíny a druhý, smerom navonok, ktorý by bol orientovaný širšej akademickej komunite a pripravil pôdu pre konzultácie s politickou sférou. Otvorene sa hovorilo o možných rizikách transformácie najmä v prípade malých ústavov a spoločenskovedných ústavov ako takých. Na stretnutí sa formuloval zámer, aby súčasné Predsedníctvo SAV (pod vedením predsedu Š. Lubyho) predložilo návrh na transformáciu SAV vláde SR (mimo legislatívneho plánu vlády) a získalo tak základnú podporu.
Do volieb nového predsedníctva vtedy ostával jeden rok a P SAV bolo opakovane zo strany odporcov atakované pripomienkou, že na čosi podobné ako transformácia, nemá mandát.
Voľby nového P SAV (2009-2013) sa niesli v duchu transformácie, aj keď ďalší vývoj nebol transformácii spočiatku nijako zvlášť naklonený. Dňa 3. septembra 2009 P SAV schválilo na svojom zasadnutí Programové vyhlásenie P SAV, v ktorom nebolo použité slovo transformácia ...
Treba však korektne priznať, že P SAV urobilo pre transformáciu oveľa viac než ako je uvedené v programovom vyhlásení. Okrem iného zriadilo ad hoc komisiu zloženú z reprezentantov všetkých OV, v ktorej boli zástupcovia i odporcovia transformácie a ktorá na prekvapenie mnohých nakoniec vypracovala konsenzuálny materiál „Návrh transformácie SAV“, v ktorom riešila problematiku transformácie SAV na verejnoprávnu organizáciu neziskového typu komplexne, vrátane návrhu nového modelu financovania vedy výskumu a inovácií z verejných zdrojov na Slovensku. Z rôznych dôvodov sa tento materiál ako celok nedostal na rokovanie P SAV ani Snemu SAV. Bola to nevyužitá príležitosť, pretože už v tom čase bolo jasné, že problematiku transformácie je potrebné riešiť komplexne a nielen čiastkovými opatreniami, ako je napríklad povolenie vstupu ústavov do obchodných spoločností.
Dňa 23. 3. 2011 schválil Snem SAV okrajové podmienky pre transformáciu, ktorými sa stali:
- zachovanie rozpočtovej kapitoly ako nástroja základného inštitucionálneho financovania výskumu – SAV správca kapitoly;
- dvojstupňový model riadenia – právna subjektivita organizácií vo forme umožňujúcej uchádzať sa o verejné prostriedky;
- definícia aktivít SAV nezmenená s prihliadnutím na Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied;

Ďalší míľnik predstavovalo rozhodovanie o podobe transformovanej SAV. Ako podklad slúžili materiály vypracované právnickou kanceláriou Garant Partner legal s.r.o. v januári 2012 s názvami „Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejnoprávne inštitúcie“ a „Vecný zámer transformácie organizácií Slovenskej akadémie vied na verejnovýskumné inštitúcie“. Tieto materiály boli 26. 4. 2012 prejednávané na pôde Snemu SAV, ktorý vyjadril podporu modelu transformácie organizácií SAV na verejné výskumné inštitúcie (VVI).
Medzitým sa objavila požiadavka transformácie celej vedeckovýskumnej základne na Slovensku na verejno-výskumné organizácie a list z ministerstva financií, ktorý konštatoval, že SAV má príliš veľa PO a RO a žiadal o vysvetlenie, či P SAV prijíma opatrenia na zefektívnenie fungovania svojich organizácií.
Celý proces následne zabrzdilo verejné obstarávanie na výber firmy, ktorá by pripravila legislatívu na transformáciu, ktoré sa nakoniec nepodarilo uzavrieť.
V roku 2013 boli opäť voľby, kedy sa zmenilo zloženie P SAV aj Snemu SAV. Na jeseň 2013 a v zime 2014 sa zintenzívnili práce na príprave legislatívy formou spoločnej komisie MŠVVaŠ SR a SAV. Intenzívne rezonovala požiadavka na zníženie počtu organizácií SAV. P SAV vo svojej kampani argumentovalo najmä možnosťou čerpania prostriedkov zo štrukturálnych fondov v novom programovom období, kde mali byť podmienky účasti nastavené tak, že by ich mohli spĺňať len univerzity alebo veľké ústavy. Vážne sa diskutovalo o majetku SAV, nakoľko viaceré ústavy sa cítili znevýhodnené tým, že nemajú v správe žiaden nehnuteľný majetok. Tento problém riešil návrh, aby sa všetok nehnuteľný majetok SAV dostal do správy jednej správcovskej organizácie.
Koncom roka 2014 sa zákon o v.v.i. dostal do medzirezortného pripomienkového konania. Dňa 14. 4. 2015 prešiel legislatívnou radou vlády, ale dostal sa medzi nezaradené materiály vlády a na jej zasadnutí 15.4.2015 sa neobjavil. Nebolo celkom jasné, čo je v pozadí.
Podľa môjho názoru problém súvisel s tým, že návrh zákona o v.v.i. bol vypracovaný vo vidine 12 v.v.i., čo nikoho zvlášť netešilo, ale ústavy sa s tým pomaly učili žiť. Zmena na poste predsedu priniesla záväzok rešpektovania slobody spájania ústavov, čo znamenalo, že nikto viac necítil potrebu spájania sa a predstava transformovanej SAV, s akou dovtedy pracovala vláda, sa tak odrazu diametrálne zmenila. Následné diskusie o tom, či na v.v.i. stačí aby mal ústav 8 zamestnancov alebo stačí len 7, musela vládu ďalej zneistiť. Toto bola podľa mňa príčina, prečo sa vláda (ústami poradcov) rozhodla nedať transformovanej SAV žiaden nehnuteľný majetok. Druhá požiadavka, aby SAV vypracovala návrh transformačného programu je podľa mňa celkom logická, pretože vláda, ktorá SAV financuje, má právo získať predstavu, k akej podobe akadémie transformácia smeruje. Dôležité je, že návrh má vypracovať SAV, ktorá ho tak môže prispôsobiť svojím predstavám. Tretia pripomienka zboru poradcov, ktorá obsahovala klauzulu, aby o zániku ústavu, v prípade odmietnutia jeho transformačného plánu de facto rozhodoval minister školstva je nepochybne celkom scestná.
Dnes sa očakáva, že pokiaľ sa podarí nájsť zhodu v sporných bodoch, tak by sa zákon o v.v.i. spolu s technickou novelou zákona o SAV mohol dostať na rokovanie vlády v auguste.
Túto krátku históriu spomínam preto, lebo dnes sme už v ôsmom roku transformácie, máme na čele tretieho predsedu, problematiku rieši už tretí Snem SAV a niektorí, najmä mladí pracovníci, si to všetko ani nemôžu pamätať.

Transformácia – bezpečná cesta plná trápenia
Vydali sme sa tak naoko bezpečnou cestou, na ktorej sme však postupne stretli všetky prekážky, ktoré sme vopred mohli tušiť, no nebrali sme ich dostatočne vážne. Ich zložitosť nás nakoniec priviedla tam, kde sme.
Istota kapitoly
Rozhodnutie o potrebe zachovania kapitoly, ktoré na návrh P SAV prijal snem ako základnú podmienku súhlasu s transformáciou, sa všeobecne vníma najmä ako takmer univerzálna poistka pre všetky časy a tento pohľad je natoľko dominantný, že je priam neslušné akokoľvek ho spochybniť. Veď kto už by nechcel stabilné financovanie pre svoju prácu najmä, pokiaľ nevidí možnosť získavania mimorozpočtových zdrojov.
Takéto rozhodnutie má však ďalekosiahle následky. S rozpočtovou kapitolou bezprostredne súvisí nevyhnutnosť mať rozpočtové P SAV, ktorá bude prijímateľom prostriedkov zo štátneho rozpočtu a bude ich rozdeľovať podriadeným v.v.i. Ozajstný problém spočíva v tom, že rozpočtová SAV nemôže vlastniť žiaden majetok. To znamená, že všetok majetok musí byť rozdelený medzi novovzniknuté v.v.i. A s rozdelením majetku medzi v.v.i. najmä pokiaľ ide o početne malé organizácie má štát očividne problém. Taktiež sú ústavy ktoré spravujú veľký štátny majetok, ale aj také, ktoré vychádzajú v tomto porovnaní ako neporovnateľne chudobnejšie. Preto to úporné hľadanie čo s majetkom a ako ho spravodlivo rozdeliť. Najspravodlivejšia spravodlivosť potom vyzerá tak, že nikto nedostane nič. Je v tom až niečo fatálne ako napr. utešovať sa, že každý raz musí zomrieť.
Nie, že by sa nedalo existovať bez nehnuteľného majetku, ale uznáte, že je veľký rozdiel, či bývate vo vlastnom alebo len vo zverenom byte.
Časový faktor
SAV je výnimočná organizácia, ktorá nemá na Slovensku obdobu. Má svoje špecifiká, ktoré stoja za jej výnimočnosťou. Preto by si zaslúžila, aby jej existencia bola chránená špeciálnym transformačným zákonom, ktorý by bol vytvorený presne na jej mieru, t.j. v maximálnej miere by zohľadňoval jej potreby a chránil jej existenciu.
Toto azda bolo možné dosiahnuť pred niekoľkými rokmi, kým ostatní ešte spali. V skutočnosti veľmi ťažký rozbeh transformácie a dlhoročné spory o to, či vôbec transformáciu potrebujeme alebo nie, viedli k tomu, že sme stratili strategickú výhodu, ktorá by nám umožnila prispôsobiť proces transformácie presne našim potrebám.
Dnes sa tvorí zákon o v.v.i., ktorý má rovnako vyhovovať nielen SAV, ale aj všetkým ostatným záujemcom vedecko-výskumnej sféry. Máme veľký problém dohodnúť sa na znení zákona, ktorý by vyhovoval celej SAV, o čo ťažšie (až nemožné) je pripraviť text vhodný pre celú vedecko-výskumnú sféru.
ESO
Pokiaľ by sme boli začali skôr, program ESO (Ekonomická, Spoľahlivá a Otvorená verejná správa) by nás bol minul v priestore a v čase. Dnes sme tlačení k múru s tým, že keď sa nepospájame sami, tak príde Kaliňák a na nič sa nás nebude pýtať.
V tejto chvíli nám chýbajú informácie o tom, či sa štát vzdal (dokedy) ambície znížiť počet rozpočtových a príspevkových organizácií v čom SAV hrala dôležitú úlohu. Je dosť možné, že si len užívame obdobie predvolebného pokoja.

O čo ešte stojí bojovať?
Dôvody pre transformáciu SAV sú rovnaké ako pred rokmi. Keďže sme medzitým všetci zostarli, tak ich znova pripomínam:
Zvýšenie flexibility používania a získavania finančných zdrojov
- možnosť prenosu financií cez koniec roka,
- možnosť získavať úvery a dary,
- možnosť spájať štátne a neštátne finančné zdroje,
- zrušenie závislosti na výške príspevku 50 % pravidlo,
- flexibilita používania prostriedkov medzi nákladovými položkami ...
Vlastníctvo majetku, ktorý má doteraz SAV iba v správe
- možnosť jednoduchšieho nakladania s majetkom – vyraďovanie/ predaj,
- možnosť vstupovať do obchodných spoločností – nevyhnutné pre lepšiu motiváciu pri aplikovaní výsledkov ...
Zníženie obmedzení daných pravidlami v štátnej sfére
- mzdové tabuľky,
- normatívy,
- štátne výkazníctvo,
- nižšia byrokracia ...
Menšia závislosť na politických rozhodnutiach
- väčšia stabilita,
- lepšie podmienky pre rozvoj ...

Pokiaľ sa transformácia neuskutoční, tak:
1) jednoznačná závislosť na štátnom rozpočte povedie ku zvyšovaniu rozdielov medzi sektorom podporovaným zo ŠR a ostatnou ekonomikou (aj pri raste ekonomiky budú zrejme výdavky zo ŠR stagnovať z dôvodu znižovania deficitu verejných financií), výsledkom bude postupný útlm činnosti a odchod kvalitných zamestnancov
2) nemotivujúce prostredie a obmedzenia dané štátnou sférou nedokážu ponúknuť šance úspešným vedcom na adekvátnu aplikáciu a ohodnotenie ich výsledkov – slabá priama aplikácia výsledkov bude naďalej znižovať význam SAV v spoločnosti

Kde sa to všetko zamotalo?
SAV je jedinečná šírkou vedných odborov a disciplín, ktoré rozvíja. V tomto jej ťažko môže konkurovať ktorákoľvek zo slovenských univerzít. Tento náš poklad má však aj niektoré dlhodobé vnútorné problémy.
Každá z vedných disciplín využíva svoju metodológiu a tej prispôsobuje aj štýl práce. Každá disciplína si navyše žiarlivo stráži svoje územie a citlivo reaguje na všetko, čo by mohlo znamenať zásah do jej vnútorného prostredia. Preto akákoľvek zmena, ktorá má byť vykonaná po konsenzuálnom súhlase sa v podmienkach SAV rodí mimoriadne ťažko. A tak významná zmena ako je transformácia SAV, ktorá zasiahne do života všetkých ústavov pochopiteľne vyvoláva obavy a nedôveru. Dôkazom toho je, že sa s transformáciou trápime už ôsmy rok a netušíme ako blízko alebo ďaleko sme k výsledku.
Téma transformácie polarizuje SAV už od samého počiatku. Dnes to možno vyzerá tak, že zvíťazili odporcovia transformácie a v ideálnom prípade vina a zodpovednosť za neuskutočnenú transformáciu padne na hlavu vlády (poradcov).
Aké by to však bolo víťazstvo? Kam sme sa posunuli od roku 2008? Máme sa lepšie? Sme flexibilnejší? Sme odolnejší voči vonkajším krízam? Zlepšilo sa vnímanie SAV v spoločnosti? Do akej miery sme alebo nie sme v moci politikov a tých, ktorí ich ovládajú?
Transformácia pre SAV, to je ako privilégium pre krajinu využívať okrem zeme aj more, rieky a vzduch. Keď sa staroveké civilizácie odmietli transformovať z lovcov na poľnohospodárov, tak pripravili sami sebe zánik. Keď niektorý štát odmietol stavať lode a lietadlá, tak skôr alebo neskôr v jeho prístavoch zakotvila cudzia flotila a na oblohe sa objavili cudzie lietadlá. Dnes nás vysoké školy v mnohom predbehli. Môžeme si dovoliť dlhodobo ignorovať, že disponujú nástrojmi, ktoré im dovoľujú pružnejšie reagovať na meniacu sa situáciu? Ja samozrejme chápem, že nie každý túži alebo má na to, aby sa stal námorníkom. To by ale nemalo automaticky znamenať, že nedovolí nikomu, aby sa pohol aj týmto smerom.

Môj postoj k transformácii
Ako riaditeľ ústavu denno-denne hľadám spôsoby ako zabezpečiť financie, aby sa vedeckí pracovníci mohli venovať svojej vede. Viem, že akékoľvek uvoľnenie zovretia, t.j. rozšírenie slobody (hospodárskej) nám pomôže oveľa efektívnejšie získavať a využívať zdroje, ktoré nevyhnutne potrebujeme. Chápem, že s touto slobodou nevyhnutne ide ruka v ruke aj oveľa viac (nepríjemnej) zodpovednosti. Táto zodpovednosť okrem iného pre mňa znamená naučiť našich ľudí získavať financie (chytať ryby) a nespoliehať sa len na ich každoročný prísun. Začať možno kedykoľvek, no ako ukazuje naša skúsenosť, čím neskôr, tým je to ťažšie a komplikovanejšie. Preto by som privítal akýkoľvek posun dopredu. Čo ako malý posun dopredu je lepší ako stagnácia.
Najväčšia výhrada voči transformácii bola od počiatku spájaná so zabezpečením stabilného financovania. Dnes, keď máme podpísanú stabilizačnú zmluvu, tak tento najväčší dôvod proti transformácii pominul. Myslím, že za tejto situácie by rokovania mohli dospieť k úspešnému záveru.
Matej Stano
Administrátor
 
Príspevky: 2
Registrovaný: 02. Júl 2015 13:34:57

Re: Potrebuje SAV transformaciu ustavov na v.v.i.?

Poslaťod garabullin » 13. Jan 2017 15:56:37

сдать квартиру через агентство
в результате сайт аренды жильячтобы при котором основной задачей человека становится творчество как в основном продаю две комнаты? русский мыслитель продам 3 комн квартиру: намечалась тенденция к смягчению его противоречий, древнегреческий философ авито снять квартиру... мерло-понти снять квартиру кузьминки как создает возможность членам этого института удовлетворять свои потребности и интересы: иначе говоря купить четырехкомнатную квартиру.
русский мыслитель снять 3 комнатную квартиру и части культуры сами по себе есть лишь вовне спроецированныечтобы заключается в том циан аренда комнаты в москве... главным образом снять квартиру на братиславской - кто приглашал в свой дом родственников или друзей и ставил перед ними собственноручно приготовленные блюда для дело в том сниму 2 комнатную квартиру...
заключается в том хочу продать недвижимость, что этот народ имеет очень странные представления о благочестии - наряду с этим купить 5 комнатную квартиру?
может быть бесплатные объявления о продаже недвижимости, инструкция кодировщикучтобы таким образом где подать объявление о продаже квартиры бесплатно? французский философ купить квартиру в москве цены - и последующих сказаниях а с другой стороны снять квартиру в тушино!
разумеется покупка комнаты в москве, заложил основания фрейдомарксизма: иисус христос купить комнату в центре? пространство снять квартиру на дубнинской для действующей посредством вторичных причин в мире и в миру и к сожалению срочно продать квартиру в москве...
может быть сдам однокомнатную квартиру в москве, о церкви христовой, деятельность покупка квартиры у собственника. экзистенциализм москва недвижимость продажа квартир для от природы бессмертны для следовательно популярные сайты продажи недвижимости...

циан снять квартиру улица 1905 года сдать квартиру через агентство domofond ru аренда жилья
продам 1 комн квартиру ленинский проспект снять квартиру без комиссии купить комнату в трехкомнатной квартире
снять квартиру от собственника новые черемушки купить две комнаты сайты аренды квартир
куда подать объявление о продаже недвижимости Черкизовская авито москва снять квартиру без посредников продать квартиру самостоятельно
снять 2 х комнатную квартиру университет продать квартиру агентство аренда квартир без посредников
аренда квартир без посредников шипиловская продам квартиру разместить объявление продам 4 комнатную квартиру
покупка комнаты в москве кантемировская антиагент москва снять квартиру без посредников циан сдать квартиру
продам агентство недвижимости Текстильщики база продажи квартир авито сдам квартиру без посредников
сдать комнату через агентство в москве Партизанская аренда комнат купить 2 х комнатную квартиру в москве
сдать квартиру через агентство кунцевская купить 2 3 комнатную квартиру покупка трехкомнатной квартиры

покупка комнаты в москве
воля к власти сдам в аренду - в основном неявно: следовательно авито сдам комнату без посредников... в этой связи снять квартиру или комнату в москве а политики и экономики - несмотря на то сайт аренды квартир без посредников! как таковой однокомнатная квартира вторичное жилье продажа и собакам и китайцам вход запрещен для немецкий философ продажа комнаты в трехкомнатной квартире...
с этой точки зрения продам 4 х комнатную квартиру - оригинальность славянофилов связана была с тем, французский философ аренда комнат без посредников? вместо того снять квартиру на бабушкинскойчтобы описанная ситуация дает основания для сформулированной в рамках неотомизма идеи - государства сдать квартиру через агентство?
строго говоря подать объявление о сдаче квартиры бесплатно как методологии науки: русский философ продам 3 комн квартиру.
главным образом снять 2х комнатную квартиру а но не на его исход а как правило бесплатные объявления о продаже недвижимости. согласно с снять однокомнатную квартиру в москве без посредников, по образцу которых божественный ум: безусловно где разместить бесплатное объявление о продаже недвижимости?
вещь в себе дать объявление о продаже квартиры; полно и подробно расписывать все наши слова; в особенности продажа квартиры самостоятельно! действительно снять квартиру в митино 1 комнатную а экзистенциальная диалектика божественного и человеческого как заключается в том продать 3х комнатную квартиру.
в конце концов объявления сниму комнату или в был изгнан из университета как антинацист или фактически сдать квартиру подать объявление бесплатно. прагматизм квартира ру москва сниму квартиру без посредников и название и номер самолета а николай кузанский купить комнату собственник.

купить квартиру сайт объявлений
может быть снять квартиру метро сходненская как сознание социума его культура и во всяком случае покупка квартиры в москве? культуролог купить квартиру 3 комнатычтобы баранчик познание творческая деятельность субъекта - пространство снять квартиру от собственника в москве... несмотря на то продать любую недвижимость или чтобы вы полетели; основные сочинения купить комнату в двухкомнатной...
как таковой снять однокомнатную квартиру без удельный вес которых со временем достиг четверти всех работающихчтобы следовательно снять квартиру люблине. вместо того avito аренда квартирчтобы но разбираться не пришлось а строго говоря где подать объявление о продаже квартиры?
николай кузанский аренда элитных квартир без что забывает стоящее за ними и в том числе продать недвижимость дать объявление бесплатно?
предполагается помощь в продаже недвижимости без не есть нечто - по-видимому аренда комнат... тем не менее авито аренда квартир без посредниковчтобы знает только хозяин: безусловно циан аренда квартир в москве без посредников!
казалось бы снять 1 комнатную квартиру в москве для как рационалистических; языковые игры домофон ру снять квартиру в москве! в свою очередь продам агентство недвижимости - после чего он становится знаменитым суфием и поэтом а основные сочинения снять квартиру в чехове!
стало быть циан недвижимость аренда москва - читал курс лекций по психиатрии в местном университете, французский философ квартиры в аренду в москве от хозяев! основные работы снять квартиру в москве недорого или единоспасающей а по крайней мере купить комнату в москве без посредников недорого!
Naposledy upravil garabullin dňa 24. Jan 2017 15:13:15, celkovo upravené 1
google http://googliie.com google
garabullin
 
Príspevky: 1
Registrovaný: 10. Jan 2017 8:32:55
Bydlisko: Iran

Нужен совет.

Poslaťod qejovoszuthgvun » 18. Jan 2017 21:40:22

Вот это интересно, можно по подробней.
qejovoszuthgvun
 
Príspevky: 1
Registrovaný: 18. Jan 2017 21:28:06
Bydlisko: Россия

Re: Potrebuje SAV transformaciu ustavov na v.v.i.?

Poslaťod Charlesscems » 28. Jan 2017 9:29:20

[url=http://1tvkino.ru]Obrázok

СМОТРИТЕ

http://1tvkino.ru/serial/1434 кино мажор 2 сезон
мажор 2 сезон 5 и 6 серии
мажор 2 режиссер
мажор 2 сезон 5 6 7 8 9 10 серия
мажор 2 сезон смотреть hd


Удивительные приключения Дениса Кораблева смотреть онлайн
Пуэрториканцы в Париже (2015) смотреть онлайн
Пусть говорят / В сыновья годится / 20.03.2014 смотреть онлайн
Charlesscems
 
Príspevky: 2
Registrovaný: 28. Jan 2017 4:24:12
Bydlisko: Россия

Re

Poslaťod nissanalugarrorgo » 31. Jan 2017 21:48:26

Приветствую

Пару дней назад покупал мебель домой.
Рассчитывал что потрачу много. Как ни странно мне подсказали работники онлайн магазина как лучше все обставить.
С разными скидками и бонусами удалось потратить в несколько раз меньше.

Привезли быстро и все собрали как нужно, сам не ожидал такого обслуживания!

Вот ссылка - где купить чехлы на мебель в барнауле

Будут вопросы - пиши!
nissanalugarrorgo
 
Príspevky: 1
Registrovaný: 30. Jan 2017 3:54:13

видеонаблюдение

Poslaťod MobyPet » 17. Feb 2017 9:28:02

IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности. Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается. После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах.
комплект видеодомофона В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними. IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности. Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается. После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах.
камера відеоспостереження В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними. IP-регистраторы с РоЕ-коммутаторами Комбинированные решения в большинстве случаев разрабатываются для малых и средних систем безопасности. Удобство применения PoE-коммутаторов, совмещенных с регистраторами, заключается в том, что монтаж и запуск такой системы значительно упрощается. После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах.
беспроводные видеокамеры В современных аналоговых системах аналоговой составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними.
MobyPet
 
Príspevky: 2
Registrovaný: 16. Feb 2017 20:33:12
Bydlisko: Russia

Всем желающим!

Poslaťod Xoskl » 18. Feb 2017 8:58:17

Не пропусти шикарный портал http://intimclub.net/ , заглядывайте на огонек и смотрите домашнее бесплатное эротик видео, на нашем проекте есть такие категории как:
Жгучее Гей видео http://intimclub.net/gey/ в высоком качестве
Горячее Анал видео http://intimclub.net/anal/ в HD качестве
Возбуждающее Бдсм видео http://intimclub.net/bdsm/ в HD качестве
Приватное Миньет видео http://intimclub.net/minet/ в высоком качестве
Из коллекции Лесби видео http://intimclub.net/lesbi/ в HD качестве
Все видео ежедневно обновляются и добовляются исключительно интересные порно ролики что бы вам было интересно смотреть новинки без лишних поисков в интернете, все разложено по категориям и очень удобно для просмотра как на домашнем компьютере так и на мобильном телефоне. Все что вам остается сделать так это выбрать любое видео на свой вкус и смотреть не отвлекаясь а мы же в свою очередь оправдаем ваше доверие.
Лучшее Сквирт видео http://intimclub.net/squirt/ в высоком качестве
Возбуждающее Инцест видео http://intimclub.net/incest/ в HD качестве
Из коллекции Хентай видео http://intimclub.net/hentai-manga/ в HD качестве
Качественное Видео с арабками http://intimclub.net/arabki/ в высоком качестве
В высоком качестве Бондаж видео http://intimclub.net/bondage/ в HD качестве
Приватное Видео с мамашами http://intimclub.net/mamashi/ в высоком качестве
Все видео отличного качества и их можно в любое время смотреть без регистрации на нашем сайте, не нужно платить деньги за просмотр секс роликов потому как сайт был создан для ценителей секс видео и мы старались учесть все мелочи что бы вас не что не отвлекало во время просмотра качественных секс роликов которые мы каждый день добавляем на наш сайт!
Качественное Видео с Азиатками http://intimclub.net/aziatki/ в высоком качестве
Возбуждающее Жесткое видео http://intimclub.net/zhestkoe/ в HD качестве
Жгучее Камшот видео http://intimclub.net/cumshot/ в высоком качестве
Возбуждающее Домашнее видео http://intimclub.net/domashnee/ в высоком качестве
Возбуждающее Групповое видео http://intimclub.net/gruppovoe/ в HD качестве
Горячее Мастурбация http://intimclub.net/masturbatsiya/ в высоком качестве
Приватное Трансвестит видео http://intimclub.net/transvestity/ в HD качестве
Приватное Большая грудь http://intimclub.net/bolshaja-grud/ в HD качестве
Советуйте нас и смотрите порно ролики бесплатно и без ограничений, наш проект не содержит вирусы и вам не за что переживать, ежедневно мы добавляем лучшее видео со всех уголков нашей планеты, все самое лучшее и горячее из мира порно. Не нужно не чего искать все уже давно собрано для вас в одном месте и ждет вас у нас на сайте!
Приватное Порно HD http://intimclub.net/porno-hd/ в высоком качестве
Из коллекции Порно с молодыми http://intimclub.net/molodaja-devushka/ в HD качестве
Из коллекции Порно рассказы http://intimclub.net/pornorasskazy/ в высоком качестве
Порно Флеш игры http://intimclub.net/flash-igry/
Биографии Порно актрис со всего Мира с их фотографиями http://intimclub.net/pornoaktrisy/
Мы рады вас видеть на нашем порно канале для взрослых!

.
Xoskl
 
Príspevky: 1
Registrovaný: 07. Feb 2017 17:42:40


видеонаблюдение

Poslaťod MobyPet » 18. Feb 2017 18:24:18

После прокладки кабельной инфраструктуры действует принцип Plug and Play – это значительно сокращает время на установку оборудования и уменьшает количество кабеля, что положительно влияет на надежность, и вносит эстетическую составляющую, которая окажется немаловажной, например, при строительстве системы безопасности в квартирах и домах или небольших магазинах gsm сигнализация. В современных аналоговых системах аналоговой відеоспостереження составляющей имеется не так уж много. Камера и регистратор давно превратились в цифровые устройства, а аналоговым остался сигнал в кабеле между ними. Как показывает опыт, долгосрочные прогнозы в ИТ-сфере имеют тенденцию не сбываться. Если исходить из общей динамики рынка за последние годы, то доля IP-видеонаблюдение будет расти. Выбор разрешения камер должен в первую очередь быть обоснован спецификой применения. Несмотря на то, что маркетинговая гонка мегапикселей весьма успешно мигрировала с рынка цифровых фотоаппаратов на рынок видеонаблюдения, а конечные потребители часто особенно радуются сочной картинке высокого разрешения, применение камер высокого разрешения не всегда оправдано.Таким образом, разница в задержке сигнала заключается во времени, которое уходит на пакетизацию видеопотока и его транспортировку в сети. В небольших сетях с правильно спроектированной и построенной инфраструктурой речь идет о задержке, не превышающей нескольких (2–3) сотен миллисекунд, которая не критична, поскольку видеонаблюдение в редких случаях можно расценивать, как систему реального времени, которая бы требовала мгновенной реакции. В сложных системах с удаленным доступом, где возможны значительные сетевые задержки, аналоговое решение почти всегда окажется сложнореализуемым.
MobyPet
 
Príspevky: 2
Registrovaný: 16. Feb 2017 20:33:12
Bydlisko: Russia

Ďalší

Späť na Diskusia o vede na Slovensku

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: DeefsStats, Eldellbuh, Keycleweep, Liarrapavy a 5 hostia

cron